Mazury otrzymały 1,5 mln dotacji z programu europejskiego „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”. Środki zostaną wykorzystane na realizację projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na cennych przyrodniczo obszarach Mazur Wschodnich”. Będzie on wdrożony przez Fundację Puszczy Rominckiej do końca kwietnia 2024 roku.

Główne założenia

Celem projektu jest ochrona wielu zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk, znajdujących się na terenie Mazur Wschodnich. Ponadto ma on również sprzyjać promowaniu dobrych praktyk oraz wpływać na świadomość ekologiczną mieszkańców.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest plan stworzenia zimowisk dla płazów. Podczas ich budowy wykorzystane zostaną norweskie doświadczenia. Planowany jest także remont zastawki zasychającego zbiornika wodnego w Puszczy Rominckiej. Umożliwi to zatrzymanie odpływu wody. Dla płazów powstanie wiele nowych miejsc do rozrodu oraz hibernacji. Natomiast nietoperze zyskają przestrzeń do snu zimowego oraz do letnich kryjówek.

Przeczytaj też: Nowy pomysł na walkę z zanieczyszczeniem powietrza — trociny pochłaniające CO2

Czy projekt wpłynie na zagrożone zwierzęta?

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków bytowych zagrożonych zwierząt. Będzie miało również pośredni wpływ na popularyzację aktywnego uczestniczenia społeczeństwa w ochronie przyrody.

Działania tego typu są prowadzone wspólnie przez Fundację Puszczy Rominckiej oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Środki, które wcześniej zostały pozyskane z wielu źródeł, pozwoliły na odtworzenie małych zbiorników wodnych. To właśnie one są najlepiej dopasowane do potrzeb płazów. Do tej pory zostało odtworzonych 97 zbiorników. Szczegółowe badania przeprowadzone w 2012 roku, potwierdziły skuteczność tej formy ochrony.

Partnerzy przedsięwzięcia

W projekcji wezmą udział — Norweski Instytut Badań Przyrodniczych (NINA) oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (PKPR). NINA, to organizacja pozarządowa, która specjalizuje się w badaniach przyrodniczych. Jej eksperci mają bardzo bogate doświadczenie. Monitoring płazów, prowadzony przez nich na wysokim poziomie na światową skalę, będzie pomocny podczas zakładania zimowisk. Wpłynie to korzystnie na ochronę tego gatunku.

Zobacz także: Komisja Europejska: import towarów tylko z obszarów wolnych od wylesiania

Wysokość dotacji na realizację działań

Łączna suma dotacji wynosi 1,7 mln. 85% tej kwoty, czyli 1,4 mln pochodzi z MF EOG, a 15%, czyli 260 tys. zł z budżetu państwa. Umowa, potwierdzająca przekazanie dofinansowania, została podpisana 10 listopada 2021 roku w Warszawie przez Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW Dianę Piotrowską oraz Prezesa Zarządu FPR Jaromira Krajewskiego. 

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu, są zgodne z polityką UE oraz Polski — na poziomie centralnym oraz lokalnym. Biorą one pod uwagę założenia, m.in.: Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Uchwały Sejmiku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich, Dyrektywy Siedliskowej oraz Planu działania dla ochrony wszystkich gatunków nietoperzy na terenie Unii Europejskiej na lata 2018 -2024.