W ciągu trzech lat Kraków otrzyma 34,5 mln zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja 944 przedsięwzięć niskoemisyjnych. Zostanie wymienionych aż 756 nieefektywnych źródeł ciepła, a 289 budynków będzie poddanych termomodernizacji. Oprócz wsparcia z NFOŚiGW miasto przeznaczy na ten cel 15,5 mln wkładu własnego.

W programie „Stop SMOG” uczestniczy osiem małopolskich gmin — Brzesko, Kraków, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka i Tuchów. Stanowią one przykład dobrych praktyk wykorzystywania środków przeznaczonych na działania związane z troską o czyste powietrze. Z dostępnych środków mogą skorzystać wszystkie zainteresowane gminy, które chcą wspomóc swoich mniej zamożnych mieszkańców w ocieplaniu budynków oraz wymianie źródeł ciepła na ekologiczne.

Zyski z programu „Stop SMOG”

W domach jednorodzinnych poprawie ulegnie efektywność energetyczna. Aż o 30% zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię, która jest dostarczana na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. Dotyczy to wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, które zostały objęte porozumieniem między Krakowem a NFOŚiGW.

Uczestnictwo Krakowa w programie pozwoli miastu na spełnienie wymaganych standardów jakości powietrza. „Stop SMOG”, to kolejny program wdrażany przez NFOŚiGW, który jest realizowany przez Kraków. Przyczyni się on do poprawy jakości powietrza w mieście oraz umożliwi mieszkańcom przeprowadzenie inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Gminy uczestniczące w walce o czyste powietrze

Z programu „Stop SMOG” obecnie korzysta 11 gmin, w tym 3 z województwa śląskiego (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec). Porozumienia z gminami z województwa mazowieckiego są na etapie podpisywania (Raszyn i Dąbrówka). Działania samorządów na rzecz ochrony środowiska naturalnego pozwolą na realizację 2151 inwestycji niskoemisyjnych. Ich łączna wartość wyniesie 112,3 mln zł. 72,8 mln zł stanowią środki z budżetu państwa, a 34,8 mln zł, to wkład własny gmin.

Plan finansowania

Program będzie finansowany od 2019 do 2024 roku. Na jego realizację przeznaczono już 180 mln zł. W obecnym naborze, który jest prowadzony od 31.03.2021 r., do rozdysponowania było ponad 142 mln zł. W latach 2022-2024 NFOŚiGW planuje przeznaczyć aż 510 mln zł na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim mogą już składać wnioski o dotacje na wymianę lub likwidację starych kotłów oraz termomodernizację budynków mieszkalnych. Będą one mogły wspomóc najmniej zamożnych mieszkańców podczas podłączania do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 70% kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi wkład własny gminy lub powiatu. Mieszkańcy gmin, w których obowiązuje uchwała antysmogowa, mogą otrzymać dotację pokrywająca 100% kosztów inwestycji. Średni koszt przedsięwzięcia w jednym budynku nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Beneficjenci programu „Stop SMOG”

W programie mogą wziąć udział osoby, których miesięczny dochód na członka rodziny w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% minimalnej emerytury. W przypadku gospodarstw wieloosobowych kwota ta nie może przekroczyć 125% kwoty minimalnej emerytury. Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w którym przeprowadzana będzie inwestycja. Musi także zamieszkiwać ten budynek oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia.

Obowiązki gmin uczestniczących w programie

Gmina, która przystępuje do programu „Stop SMOG” jest odpowiedzialna za realizację inwestycji na terenie posesji mieszkańców. Powinna ona złożyć zamówienie na usługi i dostawę materiałów, a także roboty budowlane. Ponadto, powinna również zapewnić i zorganizować zasoby, które są niezbędne do przygotowania nadzoru nad realizacją i trwałością inwestycji. W regulaminie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych rada gminy może ustalić tryb realizacji, polegający na udzielaniu dotacji celowej na pokrycie kosztów tych przedsięwzięć. Z tego rozwiązania korzystać będzie m.in. Kraków.