Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie produkcji oraz konsumpcji produktów ekologicznych. Do istotnych założeń należą również: zajęcie 25% użytków rolnych pod uprawy ekologiczne do 2030 roku oraz zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Produkcja ekologiczna jest ściśle związana z wieloma korzyściami. Pola, na których prowadzone są ekologiczne uprawy, wyróżniają się aż o 30% większą różnorodnością biologiczną. Natomiast zwierzęta hodowane ekologicznie mogą cieszyć się lepszym dobrostanem i nie przyjmują antybiotyków. Rolnicy zyskują zdecydowanie wyższe przychody, a ich gospodarstwa są bardziej odporne. Konsumenci są świadomi tego, co otrzymują, dzięki unijnemu logotypowi produkcji ekologicznej.

Przeczytaj też: UE: produkty „bio” i „eko” tylko z unijnym certyfikatem

UE chce promować spożywanie produktów ekologicznych

Jeśli wzrost konsumpcji towarów ekologicznych utrzyma tendencję wzrostową, będzie to kluczowy czynnik, który zachęci rolników do przejścia na rolnictwo ekologiczne. Wówczas zwiększy się zarówno odporność, jak i rentowność ich gospodarstw. To właśnie z tego względu w planie działania pojawił się szereg konkretnych rozwiązań, które mają na celu nie tylko zwiększenie popytu, ale także utrzymanie zaufania konsumentów oraz przybliżenie kwestii eko żywności obywatelom.

Europejski Zielony Ład — jakie kroki zostaną podjęte?

Wśród nich znajdzie się m.in.: informowanie o produkcji ekologicznej, promowanie konsumpcji produktów ekologicznych, zachęcenie do stosowania eko produktów na szerszą skalę w stołówkach publicznych oraz zwiększenie dostaw towarów ekologicznych w ramach unijnego programu dla placówek szkolnych. Działania te będą zapobiegały oszustwom, zwiększały zaufanie konsumentów oraz służyły wzrostowi rozpoznawalności produktów ekologicznych. W sektorze prywatnym pracownicy mogą być nagradzani „bioczekami” na zakup żywności ekologicznej.

Zobacz także: Hodowla roślin na pustyni możliwa dzięki panelom słonecznym

Zwiększenie ilości eko upraw w krajach UE

Do 2030 roku ekologiczne uprawy będą stanowiły od 15% do 18%. W planie pojawiło się mnóstwo narzędzi, które umożliwią uzyskanie 25%. W ramach wspólnej polityki rolnej krajów członkowskich obecnie przeznacza się w tym celu 7,5 mld euro. Przyszłe programy WPR będą dysponowały budżetem wynoszącym od 38 do 58 mld euro w okresie od 2023 do 2027.

Oprócz działań w zakresie WPR wykorzystywane będą takie narzędzia jak: organizowanie imprez informacyjnych i tworzenie sieci kontaktów, certyfikowanie rolników, a nie osób fizycznych, badania naukowe i innowacje, czy też wykorzystywanie technologii blockchain. Przejrzystość rynku ma zostać zwiększona, przetwórstwo lokalne i przetwórstwo na małą skalę wzmocnione. Wspierane będzie także organizowanie łańcucha żywnościowego i poprawa żywienia zwierząt.

Komisja będzie organizowała unijny dzień produkcji ekologicznej oraz przyznawała nagrody na rzecz łańcucha eko żywności. Mają również powstać „biookręgi”, czyli sieć turystyki ekologicznej, w której rolnicy i organy publiczne będą współpracowały.

Sprawdź również: Butelki zwrotne — sklepy Biedronka wprowadzają system kaucji

Plan na wzmocnienie zrównoważonego rozwoju

W celu poprawy wyników rolnictwa ekologicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju, podjęte będą następujące kroki: poprawa dobrostanu zwierząt, zapewnienie dostępności ekologicznych nasion, zmniejszenie śladu węglowego tego sektora, ograniczenie tworzyw sztucznych, wody oraz energii.

Celem KE jest również zwiększenie udziału badań naukowych oraz innowacji, a także przeznaczenie co najmniej 30% budżetu na badania naukowe i innowacje w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa oraz obszarów wiejskich na tematy powiązane z sektorem ekologicznym lub dla niego istotnymi.

Komisja będzie przeprowadzała coroczną kontrolę postępów z udziałem przedstawicieli PE, państw członkowskich oraz zainteresowanych stron, korzystając z półrocznych sprawozdań i przeglądu śródokresowego.

Inicjatywa ta została zapowiedziana w strategii „Od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności ekologicznej, które były opublikowane w maju 2020 roku. W ich wyniku otrzymano 840 odpowiedzi od zainteresowanych stron i obywateli.